Flokkun viðskiptavina

FLOKKAR VIÐSKIPTAVINA

VIÐURKENNDUR GAGNAÐILI

Viðskiptavinur sem hefur flokkun sem viðurkenndur gagnaðili nýtur minnstrar verndar af öllum viðskiptavinum fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti. Á því er byggt að slíkur aðili hafi umfangsmikla reynslu, þekkingu og sérfræðikunnáttu og þurfi þar af leiðandi ekki á jafnmikilli vernd og leiðsögn að halda og fagfjárfestir eða almennur fjárfestir.

Viðurkenndir gagnaðilar bera ábyrgð á að tilkynna fyrirtækinu um breytingar sem áhrif geta haft á flokkun þeirra sem og ef þeir telja flokkun sína ranga. Viðskiptavini í þessum flokki er frjálst að óska eftir aukinni vernd eða skipta um flokk og njóta þá verndar sem fagfjárfestir eða almennur fjárfestir.

FAGFJÁRFESTIR

Viðskiptavinur sem flokkaður er sem fagfjárfestir er talinn búa yfir þeirri reynslu, þekkingu og sérfræðikunnáttu sem nauðsynleg er til að hann geti sjálfur tekið ákvarðanir um fjárfestingar sínar og metið þá áhættu sem þeim fylgir. Skyldur T Plús hf. gagnvart fagfjárfestum eru minni en gagnvart almennum fjárfestum. Viðskiptavinur í þessum flokki þarf því sjálfur að óska eftir þeim upplýsingum sem hann telur nauðsynlegar til að taka ákvörðun um fjárfestingar. Mun T Plús hf. ekki leggja mat á þekkingu, reynslu eða fjárhagslegan styrk viðskiptavinar í þessum flokki þegar þjónusta er veitt, heldur aðeins hvort tiltekin þjónusta sé í samræmi við markmið fjárfestis. Þegar T Plús hf. veitir viðskiptavini í þessum flokki aðra verðbréfaþjónustu er fyrirtækinu ekki skylt að meta hvort tiltekin þjónusta eða fjármálagerningar séu viðeigandi í ljósi þekkingar og reynslu viðkomandi fjárfestis. Þá er upplýsingagjöf til fagfjárfesta minni en til almennra fjárfesta.

Viðskiptavinur í þessum flokki getur óskað eftir því að vera færður í flokk almennra fjárfesta og öðlast við það meiri vernd en hann nýtur sem fagfjárfestir, almennt eða vegna einstakra viðskipta/tegunda viðskipta. Að sama skapi getur fagfjárfestir óskað eftir því að vera færður, að öllu leyti eða hluta, í flokk viðurkenndra gagnaðila og við það afsalað sér að hluta þeirrar verndar sem hann nýtur sem fagfjárfestir. Slík flokkun er þó háð skilyrðum, mati og samþykki T Plús hf. Fagfjárfestar bera ábyrgð á að tilkynna fyrirtækinu um breytingar sem áhrif geta haft á flokkun þeirra sem og ef þeir telja flokkun sína ranga.

ALMENNUR FJÁRFESTIR

Viðskiptavinur sem flokkaður er sem almennur fjárfestir nýtur mestrar verndar samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti. Í þessu felst meðal annars að T Plús hf. ber að veita slíkum viðskiptavini upplýsingar um fyrirtækið og þá þjónustu sem það býður upp á, þá fjárfestingakosti sem eru í boði og þá áhættu sem fylgir þeim og þau gjöld og þóknanir sem fylgja hverjum fjárfestingakosti. Þegar almennum fjárfesti er veitt fjárfestingarráðgjöf á að fara fram mat á því hvort að tiltekin tegund þjónustu sé samrýmanleg hagsmunum viðskiptavinarins. Við þetta mat er lagt mat á þekkingu, reynslu og fjárhagsstöðu viðskiptavinarins, auk markmiða hans með viðskiptunum.

Feli þjónustan í sér annars konar þjónustu tengda verðbréfaviðskiptum skal í ákveðnum tilvikum leggja mat á þekkingu og reynslu viðskiptavinarins í því skyni að meta hvort að tiltekin þjónusta eða fjármálagerningur sé viðeigandi fyrir hann. Í hóp almennra fjárfesta falla allir einstaklingar og smærri lögaðilar. Almennum fjárfestum er heimilt að óska eftir því að verða flokkaðir sem fagfjárfestar, almennt eða vegna einstakra viðskipta/tegunda viðskipta. Við slíka flokkun er viðskiptavinur að afsala sér að hluta þeim réttindum og vernd sem hann ella myndi njóta samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti. Til þess að slík beiðni verði tekin til greina verður viðskiptavinur að uppfylla ákveðin skilyrði og er slík flokkun háð samþykki T Plús hf., sem þarf að leggja mat á sérfræðikunnáttu, reynslu og þekkingu viðkomandi og hvort hún veiti nægjanlega vissu fyrir því að hann geti sjálfur tekið ákvörðun um fjárfestingar og skilji áhættuna sem í þeim felst.

BREYTINGAR Á FLOKKUN

Hafi viðskiptavinur áhuga á því að kanna möguleika sína á því að færa sig á milli flokka er honum bent á að hafa samband við starfsmenn T Plús hf í síma 575-3900 eða með tölvupósti á netfangið tplus@tplus.is.