Persónuverndarstefna T Plús hf.

PERSÓNUVERNDARSTEFNA T Plús hf.

1. Inngangur
T Plús hf., kt. 531009-1180, Skipagötu 9, 600 Akureyri, leggur ríka áherslu á að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með innan félagsins. Skýr persónuverndarstefna sem byggð er á heiðarleika og gagnsæi eykur virðingu og traust í garð félagsins, og er það markmið T Plús þegar kemur að persónuvernd.

T Plús ábyrgjast að vinna með persónuupplýsingar um viðskiptavini í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

T Plús leggur mikið upp úr því að tryggja öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina, og er persónuverndarstefnu þessari ætlað að upplýsa þá um hvaða upplýsingum félagið safnar, með hvaða hætti félagið nýtir slíkar persónuupplýsingar og hverjir fá aðgang að þeim.

2. Söfnun, meðhöndlun og geymsla persónuupplýsinga
T Plús vinnur ýmsar persónuupplýsingar um viðskiptavini sína, en með vinnu er átt við hvers kyns meðhöndlun á borð við söfnun, skráningu, flokkun, varðveislu, notkun og fleira. Þær tegundir persónuupplýsinga sem T Plús vinnur einkum með eru fjármálaupplýsingar sem og almennar lýðsupplýsingar. Engar persónuupplýsingar eru unnar án þess að fyrir því sé lagaheimild og getur vinnslan til dæmis verið byggð á samþykki viðskiptavinar, samningi, ákvæði laga eða lögmætum hagsmunum. Jafnframt vinnum við engar persónuupplýsingar án þess að nauðsynlegur tilgangur liggi að baki, en megintilgangur vinnslu persónuupplýsinga er að veita viðskiptavinum þá þjónustu sem óskað er eftir eða félagið býður upp á.

Á T Plús hvílir lagaskylda til þess að eiga tilgreind persónugreinanleg gögn, svo sem vegna ákvæða laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, ákvæða bókhaldslaga og vegna upplýsingagjafar til eftirlitsaðila eða annarra opinberra aðila.

Ef T Plús hyggjast vinna persónuupplýsingar frekar í öðrum tilgangi en þeim sem lá að baki söfnun þeirra, og þess sem fram kemur hér að ofan, verður viðkomandi aðili upplýstur um þennan nýja tilgang áður en sú vinnsla hefst, eftir því sem við á.

Upplýsingar eru varðveittar líkt og lagaskylda kveður á um, og ekki lengur en nauðsyn krefur. Eftir þann tíma er gögnunum eytt, eða þau gerð ópersónugreinanleg.

3. Miðlun til þriðja aðila
T Plús kann að miðla persónuupplýsingum viðskiptavina til þriðja aðila, svo sem í tengslum við samningssamband þeirra við félagið. T Plús afhendir þriðja aðila einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til að ná tilgangi með starfsemi félagsins, og er þá gerður vinnslusamningur við þann aðila. Í slíkum samningi eru sett skilyrði um meðferð og öryggi gagna, og er þriðji aðili einnig bundinn trúnaði.

4. Öryggi persónuupplýsinga
T Plús telur brýnt að vernda öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina sinna. T Plús leitast eftir því að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulegra ráðstafana til verndar persónuupplýsinga, með sérstöku tilliti til eðlis þeirra. Þessum ráðstöfunum er ætlað að vernda persónuupplýsingar gegn því að þær glatist eða breytist fyrir slysni, sem og gegn óleyfilegum aðgangi, afritun, notkun eða miðlun þeirra. Dæmi um öryggisráðstafanir sem T Plús grípur til eru aðgangsstýringar í kerfum félagsins. T Plús metur jafnframt þá hættu sem steðjar að viðkomandi vinnslu persónuupplýsinga með áhættumati, ef upplýsingarnar eru þess eðlis að þörf er á.

5. Réttindi viðskiptavina hvað varðar þær persónuupplýsingar sem félagið vinnur
Einstaklingur á rétt á að fara fram á að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum og við ákveðnar aðstæður að láta leiðrétta þær, eyða þeim eða takmarka vinnslu þeirra. Einnig á hann rétt á að andmæla vinnslu og fara fram á að gögn hans séu flutt. Þá hefur einstaklingur rétt á að leggja fram kvörtun til Persónuverndar.

6. Endurskoðun
T Plús getur breytt persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar í viðeigandi lögum eða reglugerðum, eða vegna breytinga á vinnslu félagsins með persónuupplýsingar. Taka þær breytingar gildi eftir birtingu á heimasíðu félagsins, http://www.tplus.is

7. Spurningar Ef spurningar vakna varðandi persónustefnu þessa er hægt að hafa samband við T Plús í síma 575 3900 eða senda fyrirspurn á netfangið tplus@tplus.is.

 

Stjórn T Plús hf.

20.9.2018